FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दूधपोखरी गाउँपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र (जग्गा) वर्गिकरणको प्रतिवेदन (२०७९/०८०) ८०/८१ 09/07/2023 - 12:55 PDF icon 1. Land use - Coverpage.pdf
स्थानीय राजपत्र भाग-२ ७४/७५ 05/08/2023 - 11:31 PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग‍-२.pdf
स्थानीय राजपत्र भाग-१ ७४/७५ 05/08/2023 - 11:30 PDF icon स्थानीय राजपत्र भाग-१.pdf
दूधपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि-२०८० ७९-८० 05/08/2023 - 11:03 PDF icon दूधपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
कन्टिन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि-२०८० ७९-८० 05/08/2023 - 11:00 PDF icon कन्टिनन्जेन्सी रकम व्यवस्थापन र खर्च सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
सेवा प्रवाह प्रणाली ७९-८० 01/12/2023 - 13:15 PDF icon दूधपोखरी गाउँपालिका SOP (updated 9-5).pdf
स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन  ७३/७४ 10/27/2021 - 11:43 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन- ऐन .pdf